Moje rodina (středně a více pokročilí)

Moje rodina (MY FAMILY) – slovíčka a fráze pro středně a více pokročilé

Tento článek je vhodný pro střední a více pokročilou úroveň anglického jazyka (tedy např. jako příprava na maturitní otázku „moje rodina“). Pokud hledáte základní slovní zásobu a fráze, přečtěte si článek Moje rodina (my family) – slovíčka a fráze pro začátečníky. Pokud už je Vaše úroveň angličtiny vyšší, automaticky se od Vás očekává víc, a právě proto je tady tento článek.

Zdroj obrázku: https://unsplash.com
Zdroj obrázku: https://unsplash.com

Jak úspěšně zpracovat téma MOJE RODINA?

1.  Začněte ze široka

 • Describe a typical family unit and the importance of family in your country.

  • Překlad: Popište typickou rodinnou jednotku a důležitost rodiny v zemi, kde žijete.
  • Vhodná slovní zásoba:
   • nuclear family – nejužší rodina
   • relatives – příbuzní
    • close relatives – blízcí příbuzní
    • distant rrelatives – vzdálení příbuzní
    • blood relatives – pokrevní příbuzní
   • be related to – být příbuzný k
    • I’m related to Miloš Zeman. –  Jsem příbuzný s Milošem Zemanem.
    • What relation are you to him? – Jak si s ním spřízněný?
   • be related by blood – být s někým pokrevní příbuzný
   • be related by marriage – být s někým příbuzný sňatkem
    • I’m not related to Miloš Zeman by marriage, we’re related by blood.  – Nejsem s Milošem Zemanem příbuzný sňatkem, jsme pokrevní příbuzní.
   • family of four – čtyřčlenná rodina
   • religion – víra
   • atheist – ateista
    • I’m a Roman Catholic so family is very important to me. My friend is an atheist and family is also verry important to her. Hence, I believe religion or no religion, it doesn’t matter. –  Jsem římský katolík takže rodina je pro mě velmi důležitá. Můj kamarádka je ateista a rodina je také pro ni velmi důležitá. Takže se domnívám, že ať už člověk má víru nebo ne, vůbec na tom nezáleží.
 • Can you think of examples of countries that have different cultural values regarding the importance of family?

  • Překlad: Napadají vás příklady zemí, kde jsou odlišné kulturní hodnoty ve vztahu k rodině a její důležitosti?
  • Slovní zásoba a fráze:
   • The family is the basic unit of society.   –  Rodina je základním stavebním kamenem společnosti.
   • In some countries family is vital for survival.  – V některých zemích je rodina pro přežití nezbytná.
   • In some countries family means a struggle for women and putting men first. – V některých zemích rodina znamená boj pro ženy a upřednostňování mužů.
   • orphan – sirotek
   • orphaned child – osiřelé dítě
   • social service – sociální služby
   • customary law – zvykové právo
   • monogamy – monogamie
   • polygamy – polygamie
   • domestic violence – domácí násilí
   • unequal marriage – nerovní manželství
 • Are you pressured by your family to act in a certain way?

  • Překlad: Cítíte se být pod tlakem své rodiny, abyste se chovali určitým způsobem?
  • Slovní zásoba a fráze:
   • I feel no pressure from my family. – Necítím od své rodiny žádný tlak.
   • My mother pressures me to get married. – Matka na mě vyvíjí tlak, abych se vdala.
   • (be) close-minded – úzkoprsý, konzervativní
   • (be) conservative – konzervativní
   • (be) open-minded – otevřený novým myšlenkám
   • (be) free-spirited – mít svobodného ducha
    • My parents are very free-spirited, so they put no pressure on me. – Mí rodiče mají velmi svobodného ducha, takže na mě nijak netlačí.
 • Should people follow the religion of their parents, or should they have the liberty to choose another? Would you baptize your children?

  • Překlad: Měli by lidé následovat víru svých rodičů nebo by měli mít svobodu si zvolit jinou víru? Pokřtili byste své děti?
  • Slovní zásoba a fráze:
   • religious freedom – náboženská svoboda
   • limits to religious freedom – omezení náboženské svobody
   • follow in sb’s footsteps – chovat se jako někdo, následovat někoho
    • He followed his parents‘ footsteps and became a Protestant. – Následoval své rodiče a stal se protestantem.
 • Where is the best place to raise a family? Is it a big city or a small village? Does it matter at all?

  • Překlad: Kde je nejlepší místo pro rodinu? Ve velkém městě či na vesnici? Záleží na tom?
  • Slovní zásoba a fráze:
   • We are formed by out surroundings. –  Jsem formováním prostředím okolo nás.
   • It’s easier to change our surroundings than ourselves. – Je snazší změnit prostředí než nás samotné,
 • Why do people get married? What impact has divorce and/or modern day living had on the family?

  • Překlad: Proč se lidé berou? Jaký má dopad rozvod a/neb moderní způsob života na rodinu?
  • Slovní zásoba a fráze:
   • gold digger – zlatokopka
   • marriage of love – sňatek z lásky
   • marriage of convenience – sňatek z rozumu
   • broken family – rozvedená rodina
   • be separated – být odděleně, žít zvlášť
    • My parents separated when I was 5. – Rodiče šli od sebe, když mi bylo 5.
 • How should parents discipline their children? Is spanking a good way to discipline children?

  • Překlad: Jak by měli rodiče vychovávat své děti? Je dobré dát dítěti na zadek?
  • Slovní zásoba a fráze:
   • obey – poslouchat (rodiče)
   • obedient – poslušný
   • behave – chovat se
   • well-behaved – dobře vychovaný
   • naughty – zlobivý
   • raise – vychovat (pozor! nepravidelné sloveso raise -> rose -> risen)
   • spank – dát na zadek
   • slap – dát facku
   • beat – zbít (pozor! nepravidelné sloveso beat -> beat -> beaten)
 • Should parents give their children an allowance?

  • Překlad: Měli by rodiče dávat svým dětem pravidelně peníze?
  • Slovní zásoba a a fráze:
   • pocket money – kapesné
   • budget – rozpočet
   • live on a budget – žít skromně (doslova „žít na rozpočtu)
   • part-time job – brigáda
   • housework – domácí práce
    • do housework – dělat domácí práce (pozor! nepoužívejte make)
 •  You can choose your friends, but you can’t choose your family. Are friends more important than family?

  • Překlad: Můžete si vybrat přátele, ale nemůžete si vybrat rodinu. Jsou přátelé důležitější než rodina?

 

my family

2. Popište krátce, jak vypadá Vaše rodina

 • Slovíčka a fráze k popisu najdete i s překladem zde (klikněte pravým tlačítkem a vyberte otevřít v nové kartě)
 • How many members do you have in your family altogether? How many people are in your (immediate) family? Do you live in a nuclear family or an extended family?
  • Kolik členů má dohromady tvá rodina? Kolik lidí je v tvé (užší) rodině? Žijete jen s nejbližšími příbuznými nebo i s širší rodinou?
 • What are the occupations of your family members?
  • Jaké zaměstnání mají členové Vaší rodiny?
 • Who is the breadwinner in your family?
  • Kdo je živitel ve Vaší rodině?
 • Who is the black sheep (odd ball) in your family?
  • Kdo je černou ovcí (podivínem) ve Vaší rodině?
 • Do you get along well with your family? Do you get along well with your brothers and sisters?
  • Vycházíte dobře se svou rodinou? Vycházíte dobře se svými sourozenci?
 • What was the saddest time in your family?
  • Kdy byla nejsmutnější chvíle ve Vaší rodině?
 • How often does your family eat dinner together?
  • Jak často spolu jako rodina večeříte?

 

3. Rodiče

 • Who does the household work, your father or your mother or both of them?
 • Do your parents get along with each other?
 • What do your parents do in their free time?

 

4. Váš vztah k rodičům

 • Who do you get along better with, your mother or your father? What’s the best thing about your dad? What’s the best thing about your mom? What do you think of your mother and your father?
 • Do you think your parents understand you? Why or why not? Do they trust you?
 • Do you often argue with your mother or father? What about?
 • Do you usually have any influence on family matters?
 • Do your parents let you stay out late? What time do you have to be home?Should children help with the housework? How much or how often should they help? What kinds of housework is not appropriate for children to do?
 • What do you and your family like to do together?
 • What are some of your fondest memories of childhood? What would you change about your childhood?
 • How do you feel about your parents growing older? If they could no longer care for themselves, would you let them live with you or put them in a nursing home?
 • What was the most important thing your parents taught you?

 

5. Váš vztah k sourozencům

 • If you could have a different number of siblings, what would it be?
 • What are the advanteges and disadvantges of being the only child?

 

6. Další členové rodiny

 • How many members do you have in your family altogether?
 • How often is your entire family together?
 • How often do you see your cousins?
 • How often do you see your grandparents? Did you ever meet any of your great grandparents? Do you live with any of your grandparents?
 • Do you get along well with your in-laws?

 

7. Doplňující otázky

 • What do you think of married couples who decide not to have any child?
 • What will you teach your children? (what values, beliefs, hobbies)
 • How did you get your name?Who are you named after?
 • Would you live with your parents after you get married?

 

8. Další inspirace

Pro další inspiraci doporučuji projít se zejména více kontroverzní témata (ať už videa nebo články) jako např.

 • vraždy ze cti (honour killing)
 • výměna manželek (wife swap)

 

 

Author: Je to boj

1 thought on “Moje rodina (středně a více pokročilí)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..