Maturitní otázka Praha

Maturitní otázka Praha (Prague)

Maturitní otázka Praha je zpracovaná tak, že se dá požít nejen jako maturitní otázka, ale také na státnice nebo na slohovou práci.  Na konci článku najdete gramatické okénko a odkazy na zpracované povídání k jednotlivým pražským a českým památkám.

 

Maturitní otázka Praha (Prague)

1. Maturitní otázka Praha – obecný úvod 

Prague is the capital of the Czech Republic, the seat of the president, government and parliament. It is also the political, cultural and economic centre of the country.

 • Praha je hlavní město České republiky, sídlo prezidenta, vlády a parlamentu. Je to také politické, kulturní a ekonomické centrum země.

Prague spreads on both banks of the river Vltava in the centre of Bohemia. It covers an area of almost 500 km and it has 1,2 million inhabitans.

 • Praha se rozkládá na obou březích řeky Vltavy v centru Čech. Pokrývá území téměř 500k m a má téměř 1,4 milionů obyvatel.

Prague is divided into 22 administrative districts.

 • Praha je rozdělena do 22 administrativních obvodů.

The oldest parts of Prague are called the Old Town, the Lesser Town, the New Town, Josefov, Hradčany and Vyšehrad.

 • Nejstarší části Prahy se nazývají Staré město, Malá strana, Nové město, Josefov, Hradčany a Vyšehrad.

 

2. Maturitní otázka Praha – historie  

A legend connects the foundation of Prague with Princess Libuše of the Přemyslid dynasty. Libuše is said to prophesied the future glory of Prague which she said “would touch the stars”.

 • Legenda spojuje založení Prahy s princeznou Libuší z dynastie Přemyslovců. Říká se, že Libuše předpověděla budoucí slávu Prahy, o které řekla, že “se bude dotýkat hvězd”.

The oldest settlement of this area goes back to the Stone Age. The Slavs came to the Prague area in the 6th century.

 • Nejstarší osídlení v této oblasti se datuje do doby kamenné. Slované pak přišli do oblasti Prahy v 6. století.

In the 9th century Prince Bořivoj founded a castle on a headland above the Vltava valley and it became the seat of the Přemyslid dynasty. The castle is called the Prague Castle.

 • V 9. století kníže Bořivoj založil na skalnatém ostrohu (=skalisko) nad Vltavou hrad, který se stal sídlem dynastie Přemyslovců. Tento hrad se nazývá Pražský hrad.

Prague became the imperial residence of Charles IV in the 14th century and during his reign it flourished and grew. Charles IV established the archbishopric, founded the Charles University and the New Town. He also promoted the construction of Charles bridge and St. Vitus Cathedral.

 • Praha se ve 14. Století stala sídlem Karla IV a během jeho vlády vzkvétala a rostla. Karla IV založil arcibiskupství, Karlovu univerzitu a Nové město. Také podpořil výstavbu Karlova mostu a Katedrály svatého Víta.

At the end of the 16th century Prague became a cosmopolitan centre when it became the seat of Rudolf II, who invited to Prague a lot of famous artists and scientist.

 • Na konci 16. století se Praha stala kosmopolitním centrem, když Rudolf II, který si v ní udělal sídlo, pozval do Prahy mnoho slavných umělců a vědců.

 

3. Maturitní otázka Praha – moderní historie

After many turbulences including several uprisings Prague finally in 1918 became the capital of independent Czechoslovac Republic.

 • Po mnoha turbulencích včetně několika povstání se Praha v roce 1918 stala hlavním městem nezávislého Československa.

In 1939 Prague was occupied by German troops. After the assassination of the Nazi deputy protector Reinhart Heyndrich, Prague, as well as other parts of the country, was severely persecuted.

 • V roce 1939 byla Praha okupována německými vojáky. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharta Heyndricha, byla Praha, stejně jako další části země, perzekuována.

After the Prague uprising against the Nazi, the Prague was liberated by the Russians on 9th May 1945.

 • Po Pražském povstání proti nacistům byla Praha dne 9.5. 1945 osvobozena Rusy.

 However, the August occupation in 1968 stopped reforms that were on the way in the Czech communist regime, and the process of “normalization” began.

 • Invaze vojsk v srpnu 1968 ukončila započaté reformy českého komunistického režimu a započal proces normalizace.

In the fall of 1989 the Velvet revolution brought democratic changes. In 1993 Czechoslovakia peacefully split into two countries, the Czech Republic and the Slovac Republic.

 • Sametová revoluce na podzim 1989 přinesla demokratické změny. V roce 1993 se Československo mírově rozdělilo na dvě země – Českou a Slovenskou republiku.

Gramatické okénko

Kdy se píše President a kdy president?

 • President píšeme, pokud jméno prezidenta následujete hned za tímto slovem – např. President Havel.
 • president používáme ve všech ostatních případech

Zdroj obrázku:Massimo Catarinella (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

 

Další související články:

Author: Je to boj

2 thoughts on “Maturitní otázka Praha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..